Polityka Prywatności

1 Informacje

Operatorem serwisu jest:FIRMA MAGDALENA GĘBUSIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 27-400 Ostrowiec Św. os.Rosochy NIP: 6612150194, REGON: 260481529 właściciel Serwisu www.hofiweb.pl, biuro@hofiweb.pl (zwany dalej: Administrator).

Administratorem danych osobowych jest FIRMA MAGDALENA GĘBUSIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 27-400 Ostrowiec Św. os.Rosochy NIP: 6612150194, REGON: 260481529 właściciel Serwisu www.hofiweb.pl, biuro@hofiweb.pl (zwany dalej: Administrator).

2. Cel zbierania danych, zakres.

W czasie korzystania z usług ( kont pocztowych, hosting www, rejestracja domen internetowych) serwisu użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Zakres tych danych jest każdorazowo określany wg potrzeb danej usługi z której użytkownik zamierza skorzystać. Obejmuje to przede wszystkim działania takie jak:
-uruchomienie usług,
-fakturowanie
-przetwarzanie i przechowywanie dokumentów finansowo księgowych
– informowanie o terminach wygasania usług
– informowanie o planowanych przerwach technicznych
– informowanie o zmianach regulaminów usług
– realizację obsługi technicznej

Wszystkie dane podane przez użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu dla jakiego zostały podane.

Operator, jako firma hostingowa, może być także procesorem danych osobowych – w odniesieniu do danych, których administratorami są klienci i które zostały mu powierzone poprzez zawarcie odpowiedniej umowy. Szczegółowe zasady określa wówczas ta umowa. Niniejsza Polityka nie dotyczy wykorzystania tego rodzaju danych. W odniesieniu do nich Operator nie jest administratorem.

Niniejsza Polityka nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych należących do innych podmiotów niż do Operatora.

Administrator nie udostępnia danych klientów i użytkowników usług poza przypadkami przewidzianymi prawem i na wyłączne żądanie uprawnionych Organów.

3. Zabezpieczenia

Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochrony danych osobowych:
– ochronę przed dostępem nieautoryzowanym
– ochronę przed utratą danych
– hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny i odwracalny

4. Cookies

Administrator oświadcza, że może używać plików tekstowych zwanych “Cookies”, które są zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika. Cookies nie służą do gromadzenia danych osobowych.

5. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania związane z ochroną danych prosimy kierować na adres Administratora.

6. Formularze

Serwis zbiera dobrowolnie podane przez użytkowników, w tym dane osobowe jeśli zostaną podane.
Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
Serwis może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza informuje, do czego on służy.

7. Logi

Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
Zapisowi mogą podlegać:
-zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP,
– informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług poprzez rejestratory na stronie,
– informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli użytkownik korzysta ze świadczonej przez Operatora usługi pocztowej.

8. RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest FIRMA MAGDALENA GĘBUSIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 27-400 Ostrowiec Św. os.Ogrody 25/3 NIP: 6612150194, REGON: 260481529 właściciel Serwisu www.hofiweb.pl, biuro@hofiweb.pl (zwany dalej: Administrator).

Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej z Tobą umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania i wykonania umowy zawartej z Twoim pracodawcą; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, ochrony osób i mienia należącego do Administratora oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe trzem grupom odbiorców:

osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych,
innym odbiorcom danych np. pośrednikom, rejestrom domen, organom certyfikującym, kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

Twoje dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
a) pkt 3.3 a) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy,
b) pkt 3.3 b) będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
c) pkt 3.3 c) będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Twoim pracodawcą umowy; przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:

dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.

Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt 3.3 c) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3.3 jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, bądź jest niezbędne do realizacji zawartej z Twoim pracodawcą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.
W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.