Regulamin

1. USŁUGODAWCA – FIRMA MAGDALENA GĘBUSIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, 27-400 Ostrowiec Św. os.Rosochy NIP: 6612150194, REGON: 260481529 właściciel Serwisu www.hofiweb.pl
2. KLIENT/USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zamawia usługę w hofiweb.pl
3. Usługa – świadczenie wykonywane zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną /Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm./ polegające na udostępnieniu Klientowi powierzchni dysku i/lub pasma łącza oraz uruchomieniu dostępnych elementów składowych
4. Usługi zgodnie z jego specyfikacją wymienioną na stronie internetowej wraz z ustalonymi zmianami.
5. Za Usługę uważa się:
o Hosting www,
o usługę rejestracji i odnowień domen internetowych,
o usługę obsługi transferu (przeniesienia) domeny internetowej,
o Poczta Email,
6. Pakiet ruchu (transfer) ? wyznaczony w ofercie lub specyfikacji usługi dostępny limit przesyłu danych z i do sieci Internet liczony na podstawie logów serwera lub na warstwie tcp/ip. Obejmuje on protokoły: http, pop3, imap, smtp, ftp i inne, które są wykorzystywane przez Użytkownika.
7. Zamawiając usługę poprzez wysłanie formularza zamówieniowego Użytkownik równocześnie wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną, akceptuje wszystkie punkty niniejszego regulaminu i zgadza się na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez firmę MAGDALENA GĘBUSIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wyłącznie w celach administracyjnych i statystycznych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. (Dz.U. nr 133 z 1997r.)z poz. zm.
8. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane, które zostały podane w zamówieniu są prawdziwe, zgodne ze stanem faktycznym.
9. Umowa jest zawarta na czas w momencie dokonania opłaty za zamówione usługi, o ile inaczej nie stanowi regulamin promocji.
10. Użytkownik otrzyma od Usługodawcy pocztą elektroniczną fakturę PRO FORMA, zawierająca zamówione usługi i opiewająca na kwotę zgodną z cennikiem
11. Jeżeli Usługodawca w ciągu 21 dni od momentu złożenia zamówienia nie odnotuje przelewu, zamówienie zostanie anulowane.
12. Odnotowanie przelewu na kwotę zgodną z fakturą PRO FORMA na koncie bankowym Usługodawcy spowoduje aktywację usługi na odpowiedni okres. Usługodawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT w ciągu 7 dni i wysłania drogą elektroniczną na konto mail podanym w zamówieniu.
13. Zamawiając usługę Użytkownik upoważnia firmę MAGDALENA GĘBUSIA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA do wysyłania pocztą informacji na temat oferty.
14. Użytkownik ma pełne prawo do dysponowania usługami jedynie po wcześniejszej autoryzacji online (wprowadzenie identyfikatora oraz hasła) lub wyrażenia dyspozycji pisemnej wraz załączonym dokumentem tożsamości. Usługodawca ma prawo odmowy wykonania dyspozycji w przypadku, gdy identyfikacja i autoryzacja użytkownika budzi wątpliwości.
15. hofiweb.pl dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania systemu oraz zobowiązuje się do udzielenia Ci pomocy w Twoich problemach, jednak zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu.
16. Całkowitą odpowiedzialność za informacje umieszczone na twoim koncie ponosi użytkownik.
17. Nie opłacona usługa zostanie zamnkięta a konto skasowane po 14 dniach (liczonego od momentu upłynięcia terminu płatności na fakturze)
18. Zabrania się umieszczania na stronach przez Użytkownik treści o charakterze bezprawnym, treści sprzecznych z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego, treści o charakterze pornograficznym, nawołujących do przemocy, wzywających do nienawiści rasowej, religijnej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.02.2014 roku